Om föreningen

Föreningen Nordsvenska Hästen, FNH, som bildades 1924 är den nordsvenska brukshästens riksavelsorganisation som har till ändamål att under iakttagande av god etik verka för den nordsvenska brukshästrasens utveckling och förbättring, med bibehållande av de för denna ras utmärkande egenskaperna såsom energi, rörlighet, hållbarhet mm.

Föreningsarbetet bedrivs till stor del ute i distrikten, vilka i stort motsvarar länen i utbredning. Varje distrikt har en nämnd eller styrelse. Utifrån antalet medlemmar har varje distrikt representanter i FNH’s fullmäktige. Stämma hålls varje år i samband med Hästdagen.

Riksföreningen svarar för stamboksföring och fölregistrering samt utfärdar hästpass.